Vårkullen » Om Vårkullen

Kontaktuppgifter

Vårkullen AB
Vasagatan 9B
521 43 Falköping
Tel 0515–190 80
Mobiltel 073–522 74 35
E-post:

Vårkullens skolveckohem är en friskola och ett HVB-boende som drivs i aktiebolagsform. Verksamheten startades i januari 2002. För att driva ett skolveckohem krävs tillstånd från Skolverket och IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Skolinspektionen och IVO sköter om den fortlöpande kontrollen av verksamheten.

Verksamheten vid Vårkullens skolveckohem riktar sig till barn och ungdomar med psykosociala svårigheter och/eller de vars ordinarie skola misslyckats med att möta deras behov. Vi har även stor vana vid att skapa en bra miljö för de elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t ex ADHD, ADD eller Aspergers.

Vi kombinerar en individanpassad undervisning med ett trevligt boende och en aktiv fritid. Där skapas goda möjligheter för våra elever att tränas i det sociala samspelet, skapa och behålla relationer, lära sig vardagsstruktur samt få en positiv syn på tillvaron.

Under placeringstiden hålls täta kontakter mellan Vårkullen, vårdnadshavare och socialtjänsten. Det är viktigt att elevens nätverk har bra insikt i den process som han/hon går igenom och även får förståelse för hans/hennes kapacitet och begränsningar. Då finns förutsättningarna för att de ska kunna ge rätt stöd.

Inskrivningen på skolveckohemmet är frivillig och sker i samråd med barnets föräldrar, sociala myndigheter och hemskolan.

Vårkullens skolveckohem ligger på Vasagatan inne i Falköping, ett stort hus med egen trädgård och asfaltsplan. Vårkullen ligger lite avskilt, men ändå med gångavstånd till centrum och till de flesta fritidsaktiviteter.
Målgruppen är pojkar i åldern 9-17 år.


Synpunkter och Klagomål

Om en elev eller förälder har klagomål på utbildningen finns olika möjligheter att framföra dessa. Om ett skriftligt eller muntligt klagomål lämnas till läraren ska detta vidarebefordras till rektor som sedan gör en rapport till huvudmannen. Rektorn kallar målsman och elev eller myndig elev till samtal.

I de fall det rör undervisningen hos en enskild lärare kallas även denna till mötet. Protokoll skrivs och en åtgärdsplan innehållande datum för återkoppling upprättas. Detta protokoll återrapporteras till huvudmannen. Efter återkoppling förnyas/förändras åtgärdsplanen alternativt avskrivs.

Det går även att vända sig direkt till huvudmannen med synpunkter och klagomål, klicka då här.