Om Vårkullen – HVB-hem med skola

Vårkullen är HVB-hem med skola i kombination och riktar sig till barn och ungdomar med psykosociala svårigheter och/eller de vars ordinarie skola inte lyckats med att möta deras behov. Personalen har även stor vana vid att skapa en bra miljö för de elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t ex ADHD, ADD eller Aspergers.

Vårkullen kombinerar individanpassad undervisning med ett trevligt boende och en aktiv fritid. Detta i kombination skapar goda möjligheter för våra elever att få en fungerande skolgång, tränas i det sociala samspelet och lära sig vardagsstruktur. Läs mer om Vårkullens skola.

Vårkullen ligger på Vasagatan inne i Falköping, ett stort hus med egen trädgård och asfaltsplan. Vårkullen ligger lite avskilt, men ändå med gångavstånd till centrum och de flesta fritidsaktiviteter. Målgruppen är pojkar och flickor i åldern 9-17 år.

Under placeringstiden hålls täta kontakter mellan Vårkullen, vårdnadshavare och socialtjänst. Det är viktigt att elevens nätverk har god insyn i den process som han/hon går igenom och även får förståelse för hans/hennes kapacitet och begränsningar. Då finns förutsättningarna för att de ska kunna ge rätt stöd.

Inskrivningen på Vårkullen är frivillig och sker i samråd med elevens föräldrar, sociala myndigheter och hemskolan.

Vårkullen är en friskola och ett HVB-boende som drivs i aktiebolagsform. Verksamheten startades i januari 2002. För att driva verksamheten krävs tillstånd från Skolverket och IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Skolinspektionen och IVO utför fortlöpande kontroller av verksamheten.

Ansökan till Vårkullen

Ansökan om plats på Vårkullen sker genom att kontakta oss via telefon, e-post eller kontaktformulär. Samtliga kontaktuppgifter återfinns under fliken ”Kontakt” i menyn ovan.

Synpunkter och Klagomål

Om en elev eller förälder har klagomål på verksamheten finns olika möjligheter att framföra dessa. Om ett skriftligt eller muntligt klagomål lämnas till läraren ska detta vidarebefordras till rektor som sedan gör en rapport till huvudmannen. Rektorn kallar målsman och elev eller myndig elev till samtal.

I de fall det rör undervisningen hos en enskild lärare kallas även denna till mötet. Protokoll skrivs och en åtgärdsplan innehållande datum för återkoppling upprättas. Detta protokoll återrapporteras till huvudmannen. Efter återkoppling förnyas/förändras åtgärdsplanen alternativt avskrivs.

Det går även att vända sig direkt till huvudmannen med synpunkter och klagomål, klicka då här.

Vårkullen. HVB-hem med skola.